Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Nazwa Wzór chemiczny Nr CAS Masa mol. Postać Gęstość g/cm3 Rozpuszczalniki
Kadm Cd 7440-43-9 112,411 srebrzysto-biały metal 8,69 n H2O; reaguje kwasy
Octan kadmu Cd(C2H3O2)2 543-90-8 230,500 bezbarwne kryształy 2,34 r H2O, etanol
Octan kadmu dwuwodny Cd(C2H3O2)2 ⋅ 2H2O 5743-04-4 266,529 białe kryształy 2,01 r H2O (bardzo); r etanol
Antymonek kadmu CdSb 12014-29-8 234,171 rombowe kryształy 6,92
Arsenek kadmu Cd3As2 12006-15-4 487,076 czare tetragonalne kryształy 6,25
Azydek kadmu Cd(N3)2 14215-29-3 196,451 żółto-białe rombowe kryształy, eksplodujące 3,24
Bromek kadmu CdBr2 7789-42-6 272,219 biały heksagonalny proszek lub płatki, higroskopijne 5,19 s aceton, eter etylowy
Bromek kadmu czterowodny CdBr2 ⋅ 4H2O 13464-92-1 344,281 biało-żółte kryształy r aceton, etanol
Węglan kadmu CdCO3 513-78-0 172,420 białe heksagonalne kryształy 4,258 n H2O; r kwasy
Chloran kadmu dwuwodny Cd(ClO3)2 ⋅ 2H2O 22750-54-5* 315,343 bezbarwne higroskopijne kryształy 2,28
Chlorek kadmu CdCl2 10108-64-2 183,316 romboedryczne kryształy, higroskopijne 4,08 r aceton; s etanol; n eter etylowy
Chlorek kadmu dwu-i-półwodny CdCl2 ⋅ 2.5H2O 7790-78-5 228,354 białe romboedryczne listki 3,327 r aceton
Chlorek kadmu jednowodny CdCl2 ⋅ H2O 34330-64-8 201,331 białe kryształy
Chromian kadmu CdCrO4 14312-00-6 228,405 żółte rombowe kryształy 4,5 n H2O
Cyjanek kadmu Cd(CN)2 542-83-6 164,445 białe regularne kryształy 2,23
2-etyloheksanolan kadmu Cd(C8H15O2)2 2420-98-6 398,818 proszek
Fluorek kadmu CdF2 7790-79-6 150,408 regularne kryształy 6,33 r kwasy; n etanol
Wodorotlenek kadmu Cd(OH)2 21041-95-2 146,426 białe trygonalne lub heksagonalne kryształy 4,79 r rozcieńczone kwasy
Jodan kadmu Cd(IO3)2 7790-81-0 462,216 biały proszek 6,48 r HNO3
Jodek kadmu CdI2 7790-80-9 366,220 heksagonalne płatki 5,64 r etanol, eter etylowy, aceton
Metakrzemian kadmu CdSiO3 13477-19-5 188,495 zielone jednoskośne kryształy 5,10
Molibdenian kadmu CdMoO4 13972-68-4 272,35 bezbarwne tetragonalne kryształy 5,4 n H2O; r kwasy
Dwuniobian kadmu Cd2Nb2O7 12187-14-3 522,631 regularne kryształy 6,28 n H2O
Azotan kadmu Cd(NO3)2 10325-94-7 236,420 białe regularne kryształy, higroskopijne 3,6 r etanol
Azotan kadmu czterowodny Cd(NO3)2 ⋅ 4H2O 10022-68-1 308,482 bezbarwne rombowe kryształy, higroskopijne 2,45 r etanol, aceton
Szczawian kadmu CdC2O4 814-88-0 200,430 białe ciało stałe 3,32
Szczawian kadmu trójwodny CdC2O4 ⋅ 3H2O 20712-42-9 254,476 biały bezpostaciowy proszek n etanol; r rozcieńczone kwasy
Tlenek kadmu CdO 1306-19-0 128,410 brązowe regularne kryształy 8,15 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Nadchloran kadmu sześciowodny Cd(ClO4)2 ⋅ 6H2O 10326-28-0 419,403 białe heksagonalne kryształy 2,37
Fosforan kadmu Cd3(PO4)2 13477-17-3 527,176 proszek n H2O
Fosforek kadmu Cd3P2 12014-28-7 399,181 zielone tetragonalne igły 5,96 r rozcieńczone kwasy
Selenian kadmu dwuwodny CdSeO4 ⋅ 2H2O 10060-09-0 291,40 rombowe kryształy 3,62
Selenek kadmu CdSe 1306-24-7 191,37 białe regularne kryształy 5,81 n H2O
Siarczan kadmu CdSO4 10124-36-4 208,475 bezbarwne regularne kryształy 4,69 n etanol
Siarczan kadmu jednowodny CdSO4 ⋅ H2O 7790-84-3 226,490 jednoskośne kryształy 3,79
Siarczan kadmu ośmiowodny CdSO4 ⋅ 8H2O 15244-35-6 352,597 bezbarwne jednoskośne kryształy 3,08
Siarczek kadmu CdS 1306-23-6 144,477 żółto-pomarańczowe regularne kryształy 4,83 n H2O; r kwasy
Tellurek kadmu CdTe 1306-25-8 240,01 brązowo-czarne regularne kryształy 6,2 n H2O; r rozcieńczone kwasy
Czterofluoroboran kadmu Cd(BF4)2 14486-19-2 286,020 bezbarwna higroskopijna ciecz 1,6 r H2O (bardzo), etanol (bardzo)
Tytanian kadmu CdTiO3 12014-14-1 208,276 rombowe kryształy 6,5
Wolframian kadmu CdWO4 7790-85-4 360,25 białe jednoskośne kryształy 8,0 n H2O, kwasy; r NH4OH

oznaczenia:
r - rozpuszczalny
n - nierozpuszczalny
s - słabo rozpuszczalny

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg