Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N-etylotryptamina49. NET

N-etylotryptamina

3-[2-etyloamino)-etylo]-indol

 


SYNTEZA: (z indolu) Do dobrze mieszanego roztworu 1,6 g indolu w 30 ml bezwodnego eteru dietylowego dodano kroplami w ciągu 30 minut roztwór 3,8 g (2,6 ml) chlorku oksalilu w 30 ml bezwodnego eteru dietylowego. Mieszanie kontynuowano następne 15 minut, podczas których wydzielił się chlorek indolo-3-glioksylu w postaci żółtego krystalicznego osadu. Ten pośredni związek odfiltrowano i przemyto eterem dietylowym. Został użyty bezpośrednio w następnym kroku. Dodano stały chlorek kwasowy do 3,6 g bezwodnej etyloaminy w eterze dietylowym i mieszano do zdecydowanego odbarwienia roztworu. Następnie dodano 100 ml 2N HCl. Mieszaninę ochłodzono i powstały produkt N-etyl-3iloglioksamid odfiltrowano. Jego wysuszenie było wydajne w 67% (t.t. 208-210 z benzenu).

Roztwór 1,6 g tego związku w 50 ml bezwodnego THF dodano kroplami do 1,5 g Li[AlH4] w 50 ml bezwodnego THF, co dobrze mieszano w obojętnej atmosferze. Całość ogrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną, co kontynuowano 3 godziny. Mieszaninę reakcyjną ochłodzono i nadmiar wodorku zneutralizowano ostrożnie dodając mokry THF. Następnie dodano 15% roztwór NaOH do utworzenia luźnych białych serowatych osadów a faza ciekła stała się zasadowa. Utworzone osady odfiltrowano, przemyto najpierw THF, potem metanolem. Przesącz i popłuczyny połączono, osuszono nad bezwodnym MgSO4 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość zaczęła krystalizować. Przekształcono to w chlorowodorek (o t.t. 188-190 °C z mieszaniny benzenu i metanolu) z wydajnością 35%.

(z tryptaminy) Do dobrze mieszanego roztworu 16 g zasady tryptaminy w 25 g trietyloaminy dodano kroplami 11,2 g bezwodnika octowego. Mieszaninę ogrzewano na łaźni parowej przez noc a następnie substancje lotne odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość rozpuszczono w 100 ml CH2Cl2 i przemyto 100 ml rozcieńczonego wodnego HCl. Fazę wodną wyekstrahowano dwukrotnie dodatkowym CH2Cl2, fazy organiczne połączono, przemyto wodnym roztworem NaHCO3 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymaną pozostałość (12,5 g ciemnego, lepkiego oleju) przedestylowano w aparacie KugelRohr’a uzyskując N-acetylotryptaminę w postaci lepkiego bursztynowego oleju o t.w. 185-200 °C, który tworzył szklistą masę w temperaturze pokojowej. Ważył 9,45 g, wydajność 47% teoretycznej. To szkło zalano heksanem o temperaturze 70-73 °C i utworzono białe kryształy z toluenu o t.t. 73-74 °C.

Roztwór 2,31 g N-acetylotryptaminy w 30 ml bezwodnego THF dodano kroplami do 60 ml 1M roztworu Li[AlH4] w THF, wrzano pod chłodnicą zwrotną w atmosferze argonu. Po 12 godzinach mieszaninę przywrócono do temperatury pokojowej i nadmiar wodorku zneutralizowano dodaniem 20 ml 50% wodnego roztworu THF. Mieszaninę przefiltrowano przez papier, przemyto 3x25 ml THF i połączone przesącz i popłyczyny pozbawiono substancji lotnych pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostający olej koloru kremowego przedestylowano pod ciśnieniem 0,1 mmHg z uzyskaniem białego oleju o t.w. 125-135 °C o wadze 1,58 g z wydajnością 73% teoretycznej. Ta wolna zasada spontanicznie krystalizowała do białego woskowego ciała stałego o t.t. 80-81 °C. Zasadę N-etylotryptaminy rozpuszczono w pięciokrotnej wadze izopropanolu, zakwaszono stężonym HCl i dodano kroplami eter dietylowy; uzyskano chlorowodorek N-etylotryptaminy (NET) o t.t. 181-182 °C.

NIPT

N-izopropylotryptamina

3-[2-izopropyloamino)-etylo]-indol

SYNTEZA: Do roztworu 3,2 g zasady tryptaminy (20 mMol) w 25 ml izopropanolu dodano 6,8 g jodku izopropylu i roztwór wrzano pod chłodnicą zwrotną przez 36 godzin. Wszystkie substancje lotne usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem i z pozostałości utworzono zawiesinę w rozcieńczonym wodnym NaOH i wyekstrahowano trzykrotnie 40 ml CH2Cl2. Wyciągnięto ekstrakty i po usunięciu rozpuszczalnika uzyskano 2,19 g ciemnego oleju, który krystalizował podczas stania. Przedestylowano go w aparacie KugelRohr’a w temperaturze 130-150 °C pod ciśnieniem 0,08 mmHg uzyskując 1,51 g białego oleju krystalizującego w odbieralniku. Próbkę analityczną przekrystalizowano z izopropanolu, miała ona 94-95 °C. Roztwór wolnej zasady w 10 ml ciepłego izopropanolu potraktowano stężonym HCl dodawanym kroplami do uzyskania czerwonego koloru na papierku uniwersalnym. Spontanicznie utworzone kryształy zostały rozcieńczone (z mieszaniem) w 20 ml bezwodnego eteru dietylowego, powstała serowata krystaliczna masa została odfiltrowana, przemyta dodatkową porcją eteru dietylowego i wysuszona. W ten sposób uzyskano 1,58 g chlorowodorku N-izopropylotryptaminy (NIPT) w postaci drobnych białych kryształków o t.t. 224-227 °C.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Dlaczego dwa pełne opisy dwóch monoalkilotryptamin, które jedynie w umiarkowanym stopniu są wykorzystywane w badaniach na ludziach, ale które jeszcze nie mają odkrytych aktywnych poziomów? Z kilku dobrych powodów.

Po pierwsze, te dwie monopodstawione tryptaminy są opisane, ponieważ są łatwo otrzymywane w czystej postaci w rozsądnych ilościach. Po drugie są łatwo otrzymywane w całkowicie różnych procesach, z których każdy jest możliwy do przekształcenia w drugą, potencjalnie użyteczną mono-podstawioną tryptamię (NRT’S, gdzie R jest określoną grupą alkilową). Jest droga oksaliloaminy (użyta z etyloaminą dla NET) i droga alkilohalogenowa (użyta z jodkiem izopropylu dla NIPT, ale która okazuje się raczej bezużyteczna w tworzeniu NET, gdzie głównym produktem jest sól czwartorzędowa). Z tymi dwiema dostępnymi procedurami nie ma praktycznie ograniczeń do potencjalnego określenia mono-grup na atomie azotu tryptaminy. Kilka zostało już otrzymanych. Pozwólcie wymienić mi przykładowe.

n-propyloamina NPT została otrzymana na drodze oksaliloamidu z amidu o t.t. 179-182 °C (wydajność 75%) z benzenu i t.t. chlorowodorku NPT to 186-187 °C (wydajność 33%) z mieszaniny metanolu i benzenu. Próby uzyskania chlorowodorku NPT w procedurze halogenku alkilu zawiodły. Używanie takich samych proporcji reagentów doprowadziło do powstania sporych ilości DPT ze znaczną obecnością nieprzereagowanej tryptaminy (T:NPT:DPT 1:5:4), przekształcanie w tych samych warunkach dało T:NPT:DPT w stosunku 0:3:7 a trzeci cykl dał jedynie DPT, ale z utratą niemalże 90% materiału przekształconego w czwartorzędową sól. Interesujące, że NPT jest mniej toksyczne niż DPT w badaniach z doświadczalnymi myszami, ale do tej pory nie testowano tego na ludziach.

NBT (N-butylotryptamina) również jest produktem oksaliloamidowym. Amid ma t.t. 167-169 °C (wydajność 81%)  z benzenu i chlorowodorek NBT ma t.t. 203-205 °C (wydajność 13%) z mieszaniny benzenu i metanolu.

Dwa izomery geometryczne, mono-izobutylowa i mono-sec-butylowa tryptaminy najlepiej nazwać NIBT i NSBT. One również zostały otrzymane na drodze oksaliloamidowej, chlorowodorki mają t.t. odpowiednio 150-151 °C 175-177 °C. Ciekawe, że NSBT jest jedną z dwóch mono-podstawionych tryptamin mogących wykazywać aktywność na OUN. Ukazał on ogólne i trochę szerokie zatrucie w kilku badaniach z obszarem dawki 25-75 mg. Krórko trwający, podniecenie intelektualne z dość umiarkowanym wyostrzeniem zmysłów. Obiecujący i sporo erotycznych wydźwięków, ale jeszcze bez +++.

Trzeciorzędowy analog tert-butylowy, NTBT, jest pozostałą mono-podstawioną tryptaminą, która może wykazywać potencjał psychotropowy. W obszarze 5-20 mg jest oszołomienie, upojenie, które jest całkowicie przyjemnym szumem, ale nic bardziej głębokiego ponadto. Czy nie byłoby fascynujące odkręcenie wszystkich tych monotryptamin (NRT), gdzie podobne do GHB upojenia są całkowicie „devoid” aktywności psychologicznej. Może to być prawdziwym wyzwaniem dla tłumu SAR. Powiedziano wiele lat temu, że NTBT jest niezwykle aktywny podczas palenia, ale nigdy nie otrzymałem żadnych szczegółów i muszę pozostawić to jako bezpodstawne plotki.

Zarówno mono-amylo jak i mono-heksylamina została opisana (NAT i NHT), obie otrzymane w procesie glioksylamidu. Również te, jak wyżej wspomniane, pojawiają się jako nieaktywne na człowieku, co raportował Stephen Szara na sławnej konferencji „Badań Etnofarmakologów dla Narkotyków Psychoaktywnych”, zorganizowanej późno w Dan Efron, Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego w San Francisco w 1967 roku.

Po trzecie, jest to miejsce, gdzie oszałamiający potencjał mocy tego przepisu jest w centrum uwagi. Można zrobił łatwo, czysto, mono-etylo, mono-propylo, mono-izopropylo, mono-n-, sec-, izo- i tert-NBT. Korzystając z tych kierunków można systematycznie prowadzić reakcje tych mono- z każdym innych halogenkiem alkilu. W ten sposób nagle staje się dostępne „to” razy „tamto” do kwadratu możliwości nowych tryptamin, każda łatwo otrzymywalna, każda potencjalnie psychoaktywna i niemalże wszystkie całkowicie nieznane w literaturze naukowej. Proces oksaliloamidowy idzie na lunch, kiedy jest rozważane małe prawdopodobieństwo znalezienia N-sec-butlo-N-izo-butylo aminy jako produktu dostępnego handlowo. Nie jest już potrzebny. Zrobić IBSBT (jakkolwiek być rozkodował ten produkt) przez proste potraktowanie jednej z tych mono- odpowiednim halogenkiem alkilu i wyczyścił odrobiną bezwodnika octowego.

Po czwarte i najważniejsze, każda z tych przygód na dokładny odpowiednik z włączeniem magicznej grupy 5-metoksylowej. Cokolwiek znajduje się w archetypie 5-H będzie z pewnością silniejsze i odpowiednio nieprzewidywalne z podstawnikiem 5-metoksylowym. Niektóre już zostały zsyntetyzowane. Większość nie. Jest to otwarty obszar. Idź na zachód młody człowieku!

Z powrotem na ziemię. Naprawdę muszę usprawiedliwić „N” w NET. Próbowałem utrzymać konwencję, która jest rozszerzeniem na długości w opisie DBT, że jeśli jest jedna grupa alkilowa (monoalkilowa tryptamina), to jest to N-alkilo-tryptamina, z zastrzeżeniem M dla metylu raczej niż dla mono, nawet w przypadku monometylotryptaminy. Jest szerokie zastosowanie MMT dla monometylotryptaminy w literaturze, ale dwuznaczność pochodzi w wyższych mono-podstawionych homologów, co czyni NMT bardziej bezpieczna nazwą. A ponieważ może być kilak miejsc dla grupy etylowej, może najlepiej jest podać lokalizację jako liczbę lub literę, jak np. 1, 2, α, czy N.

N-etylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg