Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N-izopropylo-N-metylotryptamina47. MIPT

N-izopropylo-N-metylotryptamina

3-[2-(izopropylometyloamino)-etylo]-indol

 

 


SYNTEZA: (z tryptaminy przez NMT): Roztwór 3,36 g tryptaminy w 50 ml toluenu połączono z innych roztworem zawierającym 5,52 g K2CO3 w 50 ml wody i energicznie mieszano w temperaturze pokojowej. Dodano do tego kroplami roztwór 3 ml chloromrówczanu benzylu w 20 ml toluenu. Mieszanie kontynuowano przez 15 godzin a następnie mieszaninę potraktowano 200 ml octanu etylu, oddzielono warstwę organiczną i wysuszono nad bezwodnym MgSO4. Po filtracji rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem a stałą pozostałość przekrystalizowano z mieszaniny eteru dietylowego i heksanu uzyskując 5,25 g (wydajność 85%) N-(benzylokdykarbonylo)-tryptaminy o t.t. 84-86 °C.

Zawiesinę 0,76 g Li[AlH4] w 50 ml bezwodnego THF mieszano w obojętnej atmosferze i potraktowano dodawanym kroplami roztworem 2,27 g N-(benzyloksykarbonylo)-tryptaminy w 30 ml bezwodnego THF. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w temperaturze wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 40 minut a następnie ochłodzono do 40 °C i nadmiar wodorku zneutralizowano dodaniem 50% wodnego roztworu THF. Osady odfiltrowano, przemyto THF, przesącz i popłuczyny połączono i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałością była zanieczyszczona N-metylotryptamina (NMT), którą można było użyć bez dalszego oczyszczania w procesie alkilowania. Wyizolowanie, oczyszczanie i opisanie tej pośredniej aminy jest opisane w rozdziale NMT i oczywiście czysta NMT też może być używa w następnym kroku redukcyjnego alkilowania.

Surową N-metylotryptaminę uzyskaną w kroku powyżej (która może być zastąpiona 1,2 g czystej NMT) rozpuszczono w 50 ml etanolu, potraktowano 1 ml acetonu, następnie 0,5 g 10% palladu na węglu aktywnym i mieszaninę reakcyjną wytrząsano w atmosferze wodorku pod ciśnieniem 50 psi przez 15 godzin. Katalizator odfiltrowano przez sączek spiekany, przesącz pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem a stałą pozostałość przekrystalizowano z mieszaniny eteru dietylowego i heksanu uzyskując 0,93 g N-metylo-N-izopropylotryptaminy (MIPT) o t.t. 82-83 °C. Wydajność z benzylokarbonylotryptaminy wynosiła 56%. Z NMT wydajność wynosiła 62% teoretycznej. Wzór sumaryczny C14H20N2. Wysiłki zmierzające do izopropylowania NMT nadmiarem jodku izopropylu w izopropanolu dały uzysk 51% w postaci nie krystalizującego destylatu.

(z N-izopropylotryptaminy, NIPT) Roztwór 0,47 g chlorowodorku N-izopropylotryptaminy w 50 ml wody zalkalizowano 5% wodnym roztworem NaOH i wyekstrahowano 3x40 ml CH2Cl2. Wyciągnięte ekstrakty pozbawiono rozpuszczalnika, pozostałość rozpuszczono w 25 ml alkoholu izopropylowego i potraktowano 0,35 g CH3I. Po 3 godzinach wrzenia pod chłodnicą zwrotną i dodaniu następnej ilości 10 ml alkoholu izopropylowego oraz 0,14 g CH3I wrzenie kontynuowano przez 6 godzin. Po usunięciu rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem pozostałość podzielono pomiędzy rozcieńczoną zasadę i CH2Cl2. Usunięcie rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem dało 0,29 g oleju, który podczas chromatografii okazał się być mieszaniną NIPT i MIPT w stosunku 3:2. Całość potraktowano 0,35 g CH3I w 25 ml alkoholu izopropylowego i pozostawiono w temperaturze pokojowej na kilka dni. Wyodrębniono niewielką ilość kryształków jodku N,N-dimetylo-N-izopropylotryptamonowego poprzez filtrację. Przesącz pozbawiono rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość ponownie podzielono, jak wyżej, pomiędzy wodny roztwór NaOH i CH2Cl2. Po usunięciu rozpuszczalnika organicznego, pozostałość (0,23 g NIPT i MIPT w stosunku 2:3) potraktowano 0,5 g bezwodnika octowego, ogrzewano na łaźni parowej przez godzinę, rozcieńczono 5% wodnym roztworem NaOH i mieszano 2 godziny. Całość wyekstrahowano 3x40 ml CH2Cl2, wyciągnięto ekstrakty a następnie wyekstrahowano 3x40 ml 1N H2SO4. Wyciągnięte kwasowe ekstrakty zalkalizowano NaOH i przeekstrahowano CH2Cl2, które podczas wyciągnięcia i usunięcia rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem dały 0,12 g bezbarwnego oleju. Destylacja pod ciśnieniem 0,1 mmHg (w temperaturze 140-150 °C) dała 0,06 g (15% wydajność) N-izopropylo-N-metylotryptaminy w postaci bezbarwnego oleju spontanicznie krystalizującego.

DAWKA: 10 - 25 mg, doustnie

CZAS TRWANIA: 3 - 4 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (5 mg, doustnie) Możliwe przebłyski przy końcu pierwszej godziny. Później nic. Sen wygodny.

(10 mg, doustnie) Nie ma wątpliwości w sprawie aktywności tego związku. Odczułem to już po połowie godziny i było to trochę rozczarowująca, kiedy obserwowałem jak to zanika przez następne kilka godzin. Bardzo dobre uczucie, trochę peryferyjne.

(10 mg, doustnie) Z pewnością aktywne, umiarkowane podniecenie, suchość w ustach, trochę napięcia mięśni z tyłu szyi. Po 75 minutach z pewnością się kręciło, ale ciągle bez efektów wizualnych. Ostatecznie substytucyjne. Nie nieprzyjemne, jakkolwiek uczucie trwałego wyczerpania. Ciągnąca się bezsenność przez 6-8 godzin.

(20 mg, doustnie) Miałem strzelające pismo odręczne. Prawie nie było wizuali, więc dlaczego jestem na ++? Czuję się bardzo nakręcony. Próbowałem zasnąć i kończyłem rozmawiać zamiast tego. Ogólnie doświadczenie można oppisać jako „łagodne”.

(25 mg, doustnie) Całkiem aktywna dawka. Takie same efekty początkowe jak w przypadku 10 mg, ale zdecydowanie większe podniecenie, centralne pobudzenie. Po godzinie czułem się, jakby efekty osiągnęły wyżynę. Wyostrzenie pola widzenia, np. jaskrawsze kolory, jasno określone przedmioty. Definitywnie efekty słuchowe, mogłem wyłowić każdy pojedynczy dźwięk z jego jasnym określeniem. Bardzo „umysłowe”, ale ciągle niesamowicie wolne od zniekształceń wizualnych. Lekki oczopląs. Jest trochę napięcia mięśniowego w szczękach, ale dużo łagodniejszego niż przy MDA czy nawet psylocynie.

(20 mg, przez inhalację) Natychmiastowe nadejście (szybciej niż minuta) do ++. Lekkie ogłupienie. Moja pierwsza myśl to „To jest zdecydowanie psychodelik”. Wszystko było jaśniejsze i wizja była przyciemniona, pomarańczowa. Wszystko wyglądało jak przez pomarańczowy filtr. Brak innych zmian wizualnych do omówienia. Skóra, słuch, wrażliwość. Jakkolwiek zmiany sensoryczne były mniejszego znaczenia. Wpływ na myśli był typowo psychodeliczny. Uboczne efekty, styczne i implikacje innych wątków myśli stały się zauważalne i mogłem obserwować ich rozwój w myślach. Efekty te stopniowo się zmniejszały w ciągu następnych 3,5 godzin. W tym czasie interakcje z kolegami były łatwe, prowadziliśmy dobre rozmowy. Zwiazek ten wydaje się podkreślać efekty „psychodeliczne” ponad „halucynogennymi:

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest to najprostsza z tryptamin z magicznymi podstawnikami atomu azotu, grupą metylową i izopropylową. Dlaczego to połączenie pozwala cząsteczne być aktywną doustnie, chociaż konwencjonalne myślenie mówi, że jeśli jest grupa metylowa to aminooksydazy powinny ją zniszczyć? Czuję, że to mała grupa na azocie działa w mózgu a duża grupa na azocie deaktywuje enzymy oksydazy trzymając je z dala od atomu azotu. Jest to zgodne ze związkiem N,N-dimetylowym (DMT), który nie jest aktywny doustnie. Leżącym pomiędzy DMT i DIPT jest związek etylowy, N-etylo-N-metylotryptamina, MET. Może ona być otrzymana przez dodanie octanu etylu do mieszaniny reakcyjnej, w której formamid tryptaminy (patrz NMT) został zredukowany do NMT, ale nadar jest spory nadmiar wodorku. Wolna zasada, jako olej, wykazuje doustną aktywność w przedziale 80-100 mg, więc przejście od metylu do etylu rzeczywiście chroni związek od całkowitej enzymatycznej zagłady przy przyjmowaniu doustnym.

Izomer MIPT o znacznie mniejszym uwypukleniu grupy propylowej to N-metylo-N-propylotryptamina, MPT. Jest otrzymywana poprzez amid z chlorku indologlioksylu i metylopropyloaminy i redukcję Li[AlH4]. Kilka prób na ludziach, do 20 mg doustnie, ukazało brak efektów jakiegokolwiek rodzaju, więc aktywność, jeśli w ogóle jest, jest zdecydowanie mniejsza od MIPT. Zatem zbrylenie izopropylowe może odgrywać pewną rolę. Nie ma innej drogi i oczywiste jest wyzwanie bez dodawania dodatkowych atomów węgla i wprowadzeniem innych zmiennych. Ten sam schemat dekoracji był z powodzeniem używany w kilku innych tryptaminach tej historii.

Kilka punktów przechodzi do zainteresowania. Co do stabilności: wiele z wolnych zasad tryptamin jest wrażliwych na utlenianie powietrzem, niektóre z nich bardzo. Ta szczególna zasada stoi od dobrych paru lat bez szczególnej ochrony przed powietrzem, pozostaje niemalże bezbarwna bez wyraźnych objawów rozkładu. Co do subiektywnych efektów: jest niemal całkowity brak objawów wizualnych. Nie ma falowania, zniekształcenia kolorów czy zmian kształtów i nie ma obrazów przy zamkniętych oczach, w przeciwieństwie do większości N,N-dipodstawionych tryptamin.

N-izopropylo-N-metylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg