Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N,N-dimetylo-5-metylotiotryptamina46. 5-MES-DMT

N,N-dimetylo-5-metylotiotryptamina

3-[2-(dimetyloamino)-etylo]-5-metylotioindol

 

 

 


SYNTEZA: Do roztworu 5 g 5-metylotriotryptaminy w postaci wolnej zasady (chlorowodorek o t.t. 252-254 °C lub 263-265 °C po rozpuszczeniu w wodzie zalkalizowano wodnym roztworem NaOH, wyekstrahowano CH2Cl2 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem) w 250 ml metanolu dodano 4 g NaHCO3 i 6,8 g jodku metylu. Całość utrzymywano w stanie wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez 72 godziny, dodano po 1,5 g dodatkowego jodku metylu po 24 i 48 godzinach. Usunięcie substancji lotnych pod zmniejszonym ciśnieniem dało białą pozostałość, którą rozpuszczono w 300 ml wrzącego etanolu, substancje nierozpuszczalne odfiltrowano od gorącego roztworu a przesącz pozostawiono do ostygnięcia. Pojawiły się drobne białe kryształki, które odfiltrowano i wysuszono z uzyskaniem 3,22 g (wydajność 53%) metylojodku 5-metylotio-N,N-dimetylotryptaminyo t.t. 177-179 °C.

Zawiesinę 3 g wcześniej otrzymanego związku w 50 ml dimetyloformamidu potraktowano 1,9 g 1,4-diazobicyklo[2.2.2]-oktanu i wrzano pod chłodnicą zwrotną przez 3 godziny. Mieszaninę reakcyjną rozcieńczono w 300 ml wody, wyekstrahowano 200 ml octanu etylu a następnie 400 ml benzenu. Ekstrakty połączono i z powrotem przeprowadzono do roztworu 10% HCl. Fazę wodną zalkalizowano 5N NaOH i wyekstrahowano kilkoma porcjami octanu etylu. Wyciągnięto ekstrakty organiczne, wysuszono je MgSO4 i rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując pozostałość w postaci ciemnozłotego oleju. Przedestylowano go w aparacie KugelRohr’a zbierając frakcję wrzącą w temperaturze 130-140 °C pod ciśnieniem 0,01 mmHg będącą żółtymi osadami o t.t. 94-97 °C. Przekrystalizowano je z mieszaniny benzenu i eteru naftowego uzyskując 1,41 g (wydajność 76%) 5-metylotio-N,N-dimetylotryptaminy w postaci bezbarwnych igieł o t.t. 97-100 °C.

DAWKA: 15 - 30 mg

CZAS TRWANIA: < 1 godziny

OCENA JAKOŚCIOWA: (15 mg, palone) Skonsumowałem to przez 75 sekund, 15 sekund później to zauważyłem. Lekkie, bez wizuali, raczej bezsensowne naćpanie. Po kolejnych 5 minutach zaczęło się rozjaśniać i po kolejnych 5 byłem naprawiony.

(20 mg, palone) Nadejście bardzo szybkie, całkiem intensywne, w ciągu pół godziny byłem czysty. Podejrzewam, że 30 mg byłoby skuteczne.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Siarka leży w tej samej kolumnie układu okresowego co tlen, bezpośrednio po nim. Dlatego istnieje wiele podobieństw w wiązaniach chemicznych, co czyni tioetery analogami eterów. Atom siarki pomiędzy dwoma atomami węgla zamiast atomu tlenu. Bit, polaryzacja i właściwości lipofilowe są inne i farmakologia oczywiście też. W rodzinie fenetylamin, jak opisano w PIHKAL, może wystąpić znaczny wzrost w sile działania. W podstawowym szkielecie 2,5-dimetoksyamfetaminy, zamiana grupy 4-metoksylowej (w TMA-2, aktywny poziom 20-40 mg) grupą 4-metylotio (daje ALEPH-1, aktywny poziom 5-10 mg). Odpowiadająca zamiana z etylowym odpowiednikiem (z MEM do ALEPH-2) daje wzrost aktywności z poziomu 20-50 mg do 4-8 mg.

Pozycja 5 na indolowym pierścieniu rodziny tryptamin jest analogowa do pozycji 4 w rodzinie fenetylamin. Ale i tu, grupa 5-metoksylowa 5-MeO-DMT jest zamieniana grupą 5-metylotio 5-MeS-DMT, działanie to rzeczywiście wydaje się obniżać aktywność dwukrotnie. Czy jest to ogólne dla tryptamin, czy jest anomalią tej jednej pary związków?

Jest surowy materiał potencjalnie dostępny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Istnieje kilka związków znanych z siarką na pozycji 4, w których lokalizacja tlenu jest jak w psylocynie. Analogi 4-tio zostały zsyntetyzowane z 4-metylotioindolu poprzez  metodę chlorku oksalilu i reakcję z odpowiednią aminą. Z dimetylaminą, otrzymany został indologlioksylamid z wydajnością 43% i t.t. 163-164 °C. Z diizopropyloaminą otrzymano amid z wydajnością 27% i t.t. 190-192 °C. Ostateczne aminy przyrządzono przez redukcję tych amidów Li[AlH4] w THF. N,N-dimetylo-4-tiotryptamina (4-MeS-DMT) uzyskana została z wydajnością 68% i miała t.t. 108-110 °C; N,N-diizopropylo-4-metylotiotryptamina (4-MeS-DIPT) uzyskana została z wydajnością 61 % i miała t.t. 92-94 °C. W badaniach na zakłóceniach zachowań zwierząt z tymi trzema związkami obserwowany systematyczny spadek siły działania poczynając od 5-MeS-DMT przez 4-MeS-DMT do 4-MeS-DIPT.

Wyzwaniem byłoby sprawdzić, czy byłyby aktywne na człowieku. I oczywiście dokonać bezpośredniego porównania z tlenowymi odpowiednikami. 5-MeO-DIPT zostało już opidane i pozostałe dwa to 4-MeO-DMT i 4-MeO-DIPT. Pierwszy to znany związek, ale nie określony w działaniu na człowieka. Drugi jest nieznany.

N,N-dimetylo-5-metylotiotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg