Ciekawe linki

Jeśli się podoba

Paliwa gazowe

Nazwa Skład (% objętości) gęstość ciepło spalania T płom.
H2 CH4 CO CO2 N2 MJ/kg MJ/m3
niektóre mieszaniny
1) gaz drzewny 0 12 30 53 0 1,382 7,3 10,2 1500
2) gaz koksowniczy 55 25 6 2 10 0,41 52 21,2 1900
3) gaz konwertorowy 50 7 11 7 24 0,615 18 11 1900
4) gaz powietrzny 0 0 33 1 64 1,153 3,5 3,9 1500
5) gaz świetlny 41 23 1 3 18 0,843 30 24,9 1800
6) gaz wielkopiecowy 2 1 30 8 59 1,169 3,4 4 1400
7) gaz wodny 48 1 39 5 6 0,642 17 10,9 2000
8) gaz ziemny 0 98,5 0 0 1 0,664 83 55 1900
czyste związki
tlenek węgla CO 1,145 10,1 11,6 1700
butan C4H10 2,42 49,6 120 1900
acetylen C2H2 1,07 50 53,5 2300
wodór H2 0,082 142,8 11,8 2050
1) powstaje w procesie pirolizy (destylacji) drewna
2) powstaje w procesie pirolizy węgla koksującego
3) powstaje poprzez konwersję gazu ziemnego z wodą
4) powstaje w reakcji węgla z suchym powietrzem
5) mieszanina gazów stosowana czasem w miejskich sieciach gazowych
6) produkt uboczny z procesów wielkopiecowych
7) powstaje w reakcji węgla z parą wodną (zmienny skład)

Paliwa ciekłe

Nazwa skład (% mas.) gęstość ciepło spalania
MJ/kg MJ/m3
gaz płynny propan 70% + butan 26% + etan 4% 0,58 50 29
eter dietylowy (C2H5)O 0,708 36,9 26,1
etanol 84% C, 16% H 0,785 29,5 23,1
benzyna 85% C, 15% H 0,72-0,76 45 33
nafta 85% C, 15% H 0,84 45 38
olej napędowy 85% C, 15% H 0,81-0,89 43 37
olej opałowy 85% C, 15% H 0,92-0,98 42 40

Paliwa stałe

Nazwa Skład części organicznej Siarka Popiół Wilgoć gęstość ciepło s. MJ/kg
C H O
drewno 44 6 50 0 0,4 30-40 0,4-1 19
torf 59 6 35 0,4 4,5 25 0,3-0,7 24
węgiel brunatny 70 5 25 2-3 4 <50 0,7-1 25
węgiel kamienny 82 5 13 2-6 6 3-8 0,9-1,4 34
antracyt 95 2 3 1-2 6 1 1,4-1,7 34
koks 98 1 <1 1,5 10 3 0,4-0,6 32

Produkty destylacji ropy naftowej

Produkt t. wrz. % zastosowanie dalsze przemiany
produkty destylacji pod zwykłym ciśnieniem
benzyna lekka (C5-C7) 36-85 10 paliwo izomeryzacja
benzyna ciężka (C7-C12) 85-180 10 paliwo, rozpuszczalnik reformowanie, piroliza
nafta (C10-C16) 200-250 10 paliwo, rozpuszczalnik kraking katalityczne
olej napędowy (C14-C22) 250-350 15 paliwo kraking katalityczne
Mazut 350< 55 paliwo kraking katalityczne
produkty destylacji mazuty pod obniżonym ciśnieniem
olej lekki 220-250 10 - kraking katalityczne
olej średni 250-310 5 - kraking katalityczne
olej ciężki 310-380 10 - hydrokraking
gudron 380< 30 asfalty, lepiki i in. hydrokraking

Produkty koksowania węgla kamiennego

Produkt t. wrz. % dalsza przeróbka zastos. i skład
gaz koksownicy <20 9 odsiarczenie środek opałowy
woda pogazowa 100 12 reakcja z H2SO4 siarczan amonu
benzol 80 1,3 rafinacja, destylacja benzen, toluen, ksyleny
olej lekki <170 0,04 rafinacja, destylacja benzen, toluen, ksyleny
olej karbolowy 170-210 0,07 m.in. obróbka NaOH fenol i krezole (do 35%), naftalen
olej naftalenowy 210-250 0,3 rafinacja, destylacja naftalen (50%), zw. heterocykliczne
olej antracenowy 250-310 0,2 rafinacja, destylacja antracen, acenaften, fluoren, in.
olej chryzenowy 310-420 0,2 rafinacja, destylacja antracen, chryzen, fluoranten, in.
pak 420< 1,7 przerób chemiczny lepiszcza, smowy, wegl. aromat.
koks - 75 - hutnictwo, opał, przemysł chem.

Sucha destylacja

Produkt % główne składniki dalsze wykorzystanie
destylacja węgli lub torfów (do ok. 550oC)
gaz wytlewny 2-6 metan, alkany (do 60%), H2 (2-25%), CO, CO2, N2 i inne gaz opałowy
woda wytlewna 3-15 (drew.) 15-25 (torf) woda, amoniak, fenole, związki azotowe (m.in. aminy i pirydyna) oddzielenie amoniaku, rozdział na składniki (odzyskiwanie fenolu)
prasmoła 10 wyższe węglowodory, kreozot otrzymywanie parafiny, wosków
półkoks 70 węgiel, niewiele części lotnych opał, hutnictwo, produkcja karbidu
destylacja drewna (ok. 400oC)
gaz wytlewny 15 CO2 (50-56%), CO (28-33%), CH4 (2-18%), alkany, wodór opał
woda wytlewna 40 woda, kwas octowy (10%), metanol (3%), aceton (0,4%), furfurol i inne rozdział na składniki (niewielkie znaczenie)
prasmoła 10 fenole i ich etery, terpeny (10-40%), kwasy żywiczne (do 40%) destylacja frakcyjna (terpentyna, kreozot, gwajakol, inne)
węgiel drzewny 35 węgiel (75%), wodór (4%), tlen i azot (łącznie 15%, części niepalne (kilka %) stosowany jako adsorbent, sporadycznie jako opał

Najważniejsze ciekłe paliwa rakietowe

Paliwo utleniacz n gęstość T spal. Ip (m/s) Zastosowanie, uwagi
benzyna 98% H2O2 7,39 1,317 2700 3160 w rakietach V2
benzyna O2 2,73 1,036 3500 3480 rakiety Sojuz, 1. stopień Saturn V
pentaboran B5H9 98% H2O2 6,6 0,993 2500 3650 silnie toksyczne, nie używane
(CH2)3N-NH2 N2O4 2,92 1,189 3240 3290 bardzo popularne, np. Proton
95% etanol O2 1,78 0,988 3230 3350 niektóre niewielkie rakiety
wodór O2 5,56 0,345 3210 4380 wyższe stopnie najw. rakiet
wodór F2 17 0,708 4800 4600 praktycznie nieużywane
n- optymalny stosunek masowy utleniacz : paliwo
Ip - impuls właściwy w próżni, w przybliżeniu prędkość gazów u wylotu dyszy

Najważniejsze materiały wybuchowe

Nazwa, skrót, wzór chemiczny E (MJ/kg) K (cm3) T det. oC W V dm3/gm T gaz oC
proch dymny (74% KNO3, 15,6% C, 10,4% S) 2,8 30 * ± 280 2200
Piorunian rtęci Hg(ONC)2 1,5 130 200 + 234 *
Azydek ołowiu Pb(N3)2 1,5 110 345 + * *
Azydek srebra AgN3 * 115 290 + * *
DDNP, 2-diazonio-4,6-dinitrofenolan * 325 190 + * *
azotan amonu NH4NO3 1,4 150 * - 980 1300
Dinitrobenzen C6H4(NO2)2 3,6 250 * - 670 2500
Trinitrobenzen C6H3(NO2)3 4,5 330 * - 670 3540
TNT, trotyl, 2,4,6-trinitrotoluen 3,9 300 470 - 700 3300
Pikrynian amonu (NO2)3C6H2ONH4 3,3 250 320 - * *
Tetryl, N-metylo-N,2,4,6-tetranitroanilina 4,7 410 257 ± 750 3500
PETN, pentryt, C(CH2ONO2)4 5,8 520 225 ± 770 4200
Nitroceluloza, bawełna strzelnicza (13,3% N) 4 380 230 ± 765 3100
Nitrogliceryna, triazotan gliceryny C3H5N3O9 5,8 520 230 + 716 3100
Heksogen, cyklonit, RDX, [-CH2-N-(NO2)-]3 5,4 480 280 ± 910 3380
Oktogen, HMX, [-CH2-N-(NO2)-]4 5,3 480 330 ± 905 *
E - energia wybuchu
K - zdolność krusząca jako objętość wydrążenia powstającego w ołowianym bloku podczas wybuchu 10g substancji
T det. - temperatura, przy której zastosowaniu detonacja następuje po 5 minutach
W - względna wrażliwość na uderzenie (+ duża, ± umiarkowana, - mała)
V - objętość gazowych produktów
T gaz - temperatura podczas wybuchu
  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg