Ciekawe linki

Jeśli się podoba

N-butylo-N-metylotryptamina27. MBT

N-butylo-N-metylotryptamina

3-[2-(butylometyloamino)-etylo]-indol

 


SYNTEZA: Do dobrze mieszanego roztworu o temperaturze lodu 5 g indolu w 75 ml eteru metylowo-tert-butylowego dodano roztwór 6,35 g chlorku oksalilu w 25 ml CH2Cl2 kroplami w ciągu 15 minut. Mieszanie kontynuowano przez 10 minut a wynikłe osady odfiltrowano i przemyto 15 ml zimnego eteru metylowo-tert-butylowego. Ten stały amid z kolei dodano porcjami w przeciągu 10 minut do dobrze mieszanego, zimnego roztworu 15 ml N-metylobutyloaminy w 100 ml CH2Cl2. Powstały przejrzysty czerwony roztwór mieszano przez kilka następnych minut, przemyto kolejno wodą, 1% roztworem HCl i wodą. Po wysuszeniu bezwodnym Na2SO4 rozpuszczalnik usunięto pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując gęsty czerwony olej. Podczas destylacji z 20 ml zimnego octanu etylu uzyskano brudnobiałe osady. Przekrystalizowano je ze 100 ml wrzącego octanu etylu uzyskując, po ochłodzeniu, filtracji i wysuszeniu, 5,82 g N-butylo-N-metyloindologlioksylamidu o t.t. 128-130 °C. Drugi zbiór 0,6 g uzyskano z przesączu uzyskując ostatecznie 58% wydajność.

Mieszaną zawiesinę 6,3 g N-butylo-N-metyloindologlioksylamidu w 150 ml bezwodnego toluenu w trzyszyjkowej okrągłodennej kolbie w atmosferze azotu ochłodzono a zewnętrznej łaźni lodowej. Łącznie dodano 30 ml 65% roztworu bis-(2-metoksyetoksy-)glinowodorku sodu w toluenie przy pomocy strzykawki, przy czym zaobserwowano natychmiastowe wydzielenie gazu. Po zakończeniu dodawania mieszanie kontynuowano przez godzinę a następnie kolbę stopniowo ogrzewano do 40 °C i mieszanie kontynuowano kolejne 2 godziny. Po ochłodzeniu do temperatury lodu nadmiar bis-(2-metoksyetoksy-)glinowodorku sodu zneutralizowano dodawanymi kroplami najpierw alkoholem izopropylowym a następnie wodą (po ustaniu gwałtownego wydzielania gazu). Nieorganiczne sole glinu odfiltrowano z powstałej zawiesiny i przemyto octanem izopropylowym. Przesącz i popłuczyny połączono i dobrze przepłukano wodą. Produkt wyekstrahowano do 1N HCl, wyciągnięte ekstrakty przemyto dwukrotnie CH2Cl2, zalkalizowano 20% wodnym roztworem KOH i wyekstrahowano CH2Cl2. Po przemyciu wodą i wysuszeniu bezwodnym Na2SO4 rozpuszczalnik odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem uzyskując jasnożółty olej wykazujący fluorescencję. Wolna amina nie krystalizowała, ale została rozpuszczona w metanolu i miareczkowana do lekko alkalicznego punktu metanolowym roztworem kwasu fumarowego. Roztwór ogrzewano do punktu wrzenia i powoli rozcieńczano podwójną objętością gorącego octanu izopropylu. Powolne chłodzenie poskutkowało powstaniem jasnożółtych kryształków fumaranu N-butylo-N-metylotryptaminy (MBT). Rekrystalizacja z mieszaniny metanolu i octanu izopropylu dała 5,83 g (69% wydajność) produktu o t.t. 148-150 °C.

DAWKA: 250 - 400 mg

CZAS TRWANIA: 4 – 6 godzin

OCENA JAKOŚCIOWA: (130 mg, doustnie) Możliwe subtelne upojenie po dwóch godzinach i z pewnością nic po pięciu.

(175 mg, doustnie) Trochę łagodnej utraty koordynacji i problemów z koncentracją, wszystko trywialne, dobry sen i dobry następny dzień.

(250 mg, doustnie) W ciągu 75 minut nastąpił szybki rozwój stanu nietrzeźwości charakteryzujący się przede wszystkich zaburzeniami koordynacji. Nic zdalnie przypominającego jakikolwiek typ halucynacji. Apetyt był normalny i jedzenie i woda konsumowane były bez trudności. Większość efektów była nieciekawa a nawet nudna. Trwały one około pięciu godzin.

(400 mg, doustnie) Po nieco ponad godzinie szybko poczułem trudność z utrzymaniem obydwu oczu na jednym punkcie. Właściwie nie było podwójnego obrazu, ale rzeczy nie wyglądały w porządku. Po kilku następnym minutach stał się oczywisty ruch stałych obiektów i krótko potem wystąpił „siatkówkowy cyrk”, który przypominał DMT, ale mniej atrakcyjnie. Podmiot nie może wybrać, ale raczej przychodzi to damo. W tym miejscu chodzenie wymagało doskonałej koncentracji i położenie się na łóżku było lepszym wyjściem. Muzyka zdawała się zachęcać do dryfowania myśli, ale efekty przy zamkniętych oczach szybko zanikały. Czułem się przegrzany, dużo się pociłem, czułem się odwodniony i piłem duże ilości wody przez całą noc, ale dalej czułem się odwodniony. Ilość moczu była niewielka. Narkotyk, którego bym nie wybrał; zatrucie jest zbyt dużo jak na rzeczy wizualne.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jest to dość ciężka podróż cielesna z umiarkowanym oddźwiękiem psychiki. Jak w przypadku każdej trzeciorzędowej aminy nie można pomóc, ale spekulować, jaką wolę mogą pełnić systemy enzymów deaminujących w wątrobie pogarszając wyniki doświadczane. To jest związek pięciu alifatycznych atomów węgla wiszących na zasadowym atomie azotu. Bez rozgałęzień – wszystko na prostym łańcuchu. Jak można to porównać do innych prostołańcuchowych tryptamin na atomie azotu? DMR ma dwa atomy węgla. DET cztery, DPT sześć, DBT osiem. Z liczbą pięciu MBT powinno leżeć pomiędzy DET I DPT. Obydwa związki wykazują aktywność około 300 mg (jak MBT), ale DET ma przynajmniej pięciokrotnie wyższą siłę działania przy podaniu pozajelitowym. Naprawdę chciałbym, aby ten szczególny związek zbadano przez palenie, wstrzykiwanie, czy nawet doustnie, ale przy zastosowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (np. z dawką P. harmala) i zobaczyć, czy może wystąpić więcej efektów psychicznych i mniej toksycznych przy mniejszej ekspozycji dawki. Jest to dla tego związku z pewnością dobry precedens wśród innych dialkilowych tryptamin.

Zsyntetyzowano izomery strukturalne z rozgałęzioną grupą butylową na atomie azotu. Jest to N-sec-butylo-N-metylotryptamina, MSBT. Pochodzi z dwustopniowego alkilowania N-metylotryptaminy (NMT) bromkiem sec-butylu w alkoholu izopropylowym w obecności jodku potasu. Pozostaje olejem, ale czystym w 90% w badaniu GCMS z NMT będącym głównym zanieczyszczeniem. Podano go człowiekowi, ale pozostaje ciągle niezbadany.

N-butylo-N-metylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg