Ciekawe linki

Jeśli się podoba

4-hydloksy-N-metylo-N-propylotryptamina23. 4-HO-MPT

4-hydloksy-N-metylo-N-propylotryptamina

3[2-(metylopropyloamino)-etylo]-4-indolol

 


SYNTEZA: Roztwór 0,5 g 4-acetoksyindolu (patrz synteza 4-HO-DET) w 5 ml eteru dietylowego mieszano i ochłodzono do 0 °C chroniąc od wilgoci z powietrza. Następnie dodano 0,5 ml chlorku oksalilu. Całość mieszano kolejne 30 minut i żółtą krystaliczną substancję odfiltrowano i rozpuszczono w 10 ml bezwodnego THF. Potraktowano do 40% roztworem metylopropyloaminy w bezwodnym eterze dietylowym dodawanym kroplami do pH >10. Rozpuszczalniki odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem i pozostałość rozpuszczono w 200 ml CHCl3. Przemyto najpierw 50 ml 0,1N HCl i następnie 50 ml nasyconego roztworu NaCl. Po wysuszeniu bezwodnym MgSO4 i filtracji rozpuszczalniki odparowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość przekrystalizowano z mieszaniny octanu etylu i heksanu uzyskując 0,54 g (wydajność 63%) 4-acetoksyindol-3-ilo-N-metylo-N-propyloglioksylamidu o t.t. 94-95 °C.

Do 8 ml mieszanego roztworu Li[AlH4] (1M w THF i atmosferze azotu) dodano kroplami roztwór 0,48 g wcześniej otrzymanego związku w 8 ml bezwodnego THF. Po zakończeniu procesu mieszaninę reakcyjną podgrzano do wrzenia pod chłodnicą zwrotną na 15 minut. Po ochłodzeniu do 40 °C dodano wystarczającą ilość wody do rozłożenia kompleksowych związków I neutralizacji nadmiaru wodorku. Po filtracji przez sączek spiekany (w atmosferze azotu) odparowano rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem a oleistą pozostałość rozpuszczono w metanolu, zneutralizowano HCl i dodano eteru dietylowego do rozpoczęcia krystalizacji. W ten sposób uzyskano 0,23 g (wydajność 54% teoretycznej) chlorowodorku 4-hydroksy-N-metylo-N-propyloindolu (4-HO-MPT) o t.t. 162-163 °C.

DAWKA: nieznana

CZAS TRWANIA: nieznany

OCENA JAKOŚCIOWA: (8 mg, doustnie) Wystąpiły łagodne zniekształcenia wizualne i wybitne zawroty głowy bez mdłości. W drugiej godzinie było ciągle pewne wzmocnienie detali wizualnych, ale nie byłem obdarzony lotnymi pomysłami pomysłów filozoficznych, jak w przypadku psylocyny. Szybko słabło i byłem w stanie normalnie jeść. Pozostała bezsenność trwała przez osiem godzin.

ROZSZERZENIE I KOMENTARZ: Jak w rozważaniach zaprezentowanych z niższym homologiem, nie ma ich wystarczająco dużo, żeby rzetelnie oszacować dawkę czy czas trwania. W moich aktach dla tego związku mogę znaleźć tylko ten jeden dobry komentarz. Ekstrapolacja sugeruje, że może być jeszcze inny materiał aktywny w zakresie psylocyny do 20 mg, doustnie. Może jest to uogólnianie, że wszystko do 6 atomów węgla dołączonych w ten lub inny sposób do tryptaminowego atomu azotu (wszystkie z grupą 4-hydroksylową oczywiście) może być aktywne w przedziale 10-20 mg. To z pewnością się odnosi do związków metylowo-metylowego, metylowo-etylowego, metylowo-propylowego, metylowo-izopropylowego, dietylowego, dipropylowego i diizopropylowego. To czyni to dość dobrym uogólnieniem.

Jak daleko można rozpatrywać ten argument? Co można powiedzieć o grupach N-alkilowych z czterema węglami? Przy utrzymaniu grupy N-alkilowej jako mniejszej i prostszej grupy metyloweg wszystkie cztery izomeryczne związki są znane. Jest izomer n-butylowy (4-HO-MBT, olej), izobutylowy (4-HO-MIBT, t.t. 142-145 °C), sec-butylowy (4-HO-MSBT, t.t. 138-140 °C) i tert-butylowy (4-HO-MTBT, t.t. 225-226 °C). Z tych czterech związków jedynie 4-HO-MTBT może być rozważany jako prawdopodobnie psychodeliczny. Około 15 mg produktu nie daje praktycznie żadnych skutków, może jedynie pewną wskazówkę na kilku miut i nic więcej. Prawdopodobnie czyste placebo.

Jeszcze wiele cięższych podstawionych modeli znajduje się w literaturze, ale one też są niezbadane. Symetrycznie dipodstawione izomery są wymieniono osobno w tych przepisach.

4-hydloksy-N-metylo-N-propylotryptamina

  • slide11.jpg
  • slide22.jpg
  • slide33.jpg
  • slide44.jpg
  • slide55.jpg